Văn bản/Hướng dẫn Sở GD&ĐT
Công văn số 3929/SGDĐT-KHTC ngày 19/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh.
Công văn số 3855/SGDĐT-KHTC ngày 13/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Về việc thực hiện thu thập dữ liệu thông tin thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2022-2023_Lần 2.
Công văn số 3353/SGDĐT-KHTC ngày 15/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện thu thập dữ liệu thông tin thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2022-2023.
Công văn số 2223/SGDĐT-KHTC ngày 29/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, cập nhật thông tin của học sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh